Female Masturbation

Do women hesitate to use sex toys? What do yo ...